Regler

Bilderesultat for regler

Våre omsorgsbolger leies ut med tidsubegrensede leiekontrakter. De øvrige boligene leies ut med tidsbegrensede kontrakter, som hovedregel begrenset til 3 år.

Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker. Her angis partenes rettigheter og plikter under et leieforhold: Våre leiekontrakter er i henhold til Husleieloven.

Tvangsfullbyrdelsesloven kap 13 gir utleier rett til å få fraveket leiligheten dersom det er gode grunner for dette. Dette skyldes for det meste vesentlig mislighold av husleie
Generelle husordensregler gjelder for alle våre leiligheter.